Szkolenia

Od początku swojego istnienia Fundacja Języka Polskiego prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu kultury języka, zasad skutecznej komunikacji i języka negocjacji. Tematykę szkoleń dostosowujemy do potrzeb instytucji zamawiających szkolenie. Mamy też stałą ofertę szkoleń dwudniowych i jednodniowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

 

SZKOLENIA DWUDNIOWE

 

„Język w działaniu: warsztaty z zakresu kultury języka, etykiety językowej
i skuteczności komunikacyjnej”

(czas trwania – 14 godzin)

 

Pierwszy dzień

 

9.00 – 10.30 (2 godz.)

1. Cechy charakterystyczne języka urzędowego i jego odmiany (prawna, prawnicza, kancelaryjna).

2. Różne postacie bezosobowości w tekstach prawnych i prawniczych.

3. Formy adresatywne w pismach urzędowych.

 

10.45 – 12.15 (2 godz.)

1. Błędy fleksyjne najczęściej spotykane w tekstach urzędowych.

2. Problemy z odmianą nazw miejscowości.

 

12.30 – 14.00 (2 godz.)

1. Odmiana nazwisk polskich i obcych.

2. Ćwiczenia w odmienianiu wyrazów pospolitych i nazw własnych.

 

14.00 – 15.00 – przerwa na obiad

 

15.00 – 16.00 (1 godz.)

Zajęcia praktyczne: adiustacja fragmentów pism urzędowych i analiza błędów popełnionych przez ich autorów.

 

Drugi dzień

 

9.00 – 10.30 (2 godz.)

1. Ortografia i interpunkcja w tekstach urzędowych.

2. Dyktando urzędowe.

3. Analiza popełnionych błędów.

 

10.45 – 12.15 (2godz.)

1. Skróty składniowe zgodne i niezgodne z normą językową.

2. Zasady poprawnego stosowania imiesłowowych równoważników zdania.

3. Zasady poprawnego użycia związków rządu i związków zgody.

 

12.30 – 14.00 (2 godz.)

1. Frazeologia prawnicza i jej ocena normatywna.

2. Typowe błędy leksykalne w tekstach prawnych i prawniczych.

3. Środki językowe o funkcji perswazyjnej.

4. Zasady perswazji w tekstach mówionych i pisanych.

 

14.00 – 15.00 – przerwa na obiad

 

15.00 – 16.00 (1 godz.)

Zajęcia praktyczne: adiustacja fragmentów pism urzędowych i analiza błędów popełnionych przez ich autorów.

 

 

 

 

SZKOLENIA JEDNODNIOWE

 

Warsztaty z zakresu
poprawności językowej, redagowania tekstów urzędowych
oraz sporządzania raportów

(Czas trwania – 6 godzin)

 

10.00–11.30: blok I

1. Pragmatyczne uwarunkowania komunikacji listowej, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji urzędowej.

2. Struktura pisma urzędowego, granice wariancji, pułapki i częste błędy.

3. Formy adresatywne.

4. Wskaźniki struktury i nawiązania.

5. Zagadnienia szczegółowe, pytania i ćwiczenia.

11.30–12.00: przerwa na kawę

12.00–13.30: blok II

1. Omówienie przykładowych pism, dostarczonych przez Zamawiającego: funkcjonalność poszczególnych elementów, ewentualne błędy. Dyskusja.

2. Zadanie do samodzielnego wykonania: kompozycja pisma na wybrany temat.

3. Omówienie wybranych rozwiązań.

4. Podsumowanie i wnioski dotyczące korespondencji urzędowej.

13.30–14.30: przerwa na lunch

14.30–16.00: blok III

1. Zasady sporządzania raportów.

2. Obserwacje dotyczące raportów dostarczonych przez Zamawiającego, omówienie ewentualnych błędów. Dyskusja.

3. Podsumowanie: zasady komunikacji urzędowej.

 

 

 

 

Warsztaty z zakresu

kultury języka negocjacji i rozmów biznesowych

(Czas trwania – 6 godzin)

 

10.00–11.30: blok I

1. Pragmatyczne uwarunkowania komunikacji biznesowej.

2. Maksymy konwersacyjne: ilości, jakości, relewancji i sposobu.

3. Zasady polskiej etykiety językowej.

 

11.30–12.00: przerwa na kawę

12.00–13.30: blok II

1. Językowe środki perswazyjne.

2. Manipulacja językowa i sposoby radzenia sobie z jej przejawami.

3. Typy argumentacji, stosowane w biznesie.

4. Niewerbalne środki perswazji (gesty, mimika, układ ciała)

 

13.30–14.30: przerwa na lunch

14.30–16.00: blok III

1. Kultura dyskutowania.

2. Typowe techniki negocjacyjne, wykorzystujące środki językowe.

3. Zajęcia praktyczne: udział w improwizowanych negocjacjach z wykorzystaniem

zdobytej wiedzy.