Fundacja Języka Polskiego została założona przez pracowników Instytutu Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim w październiku 2008 r. w poczuciu troski o język polski, jego historię, kulturę i rozwój oraz w celu popularyzacji wiedzy o polszczyźnie.

Głównym celem Fundacji jest realizacja zadań statutowych w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, związanych z szeroko pojętą edukacją humanistyczną.

Fundacja wspomaga inicjatywy związane z kulturą języka polskiego i wiedzą o nim, prowadzi też szkolenia i warsztaty z zakresu poprawności językowej i skutecznej komunikacji.

Cele Fundacji

Realizacja celów statutowych Fundacji polega na:

a) upowszechnianiu wiedzy o języku polskim;

b) poradnictwie językowym i krzewieniu kultury języka polskiego;

c) wspieraniu badań nad językiem polskim w kraju i poza jego granicami;

d) promocji działań mających służyć budowaniu tolerancji kulturowej i etnicznej;

e) wspomaganiu procesu kształcenia na szczeblu uniwersyteckim w zakresie przedmiotów polonistycznych i slawistycznych;

f) kształtowaniu świadomości kulturowej i obywatelskiej;

g) podejmowaniu badań nad dziedzictwem kulturowym;

h) wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, szczególnie głuchych i z wadami wymowy;

i) pokonywaniu barier społecznych i językowych: krzewieniu postaw tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, szczególnie głuchych i z wadami wymowy;

j) propagowaniu idei Polskiego Języka Migowego (PJM).

Realizacja zadań

1. Inspirowanie, finansowanie (lub współfinansowanie) i prowadzenie:

a) prac badawczych nad historią i współczesnością języka polskiego;

b) badań terenowych i naukowych obozów językoznawczych;

c) prac badawczych nad relacjami języka polskiego z innymi językami.

2. Organizowanie:

a) działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;

b) konkursów na najlepsze prace naukowe dyplomowe i doktorskie z zakresu językoznawstwa;

c) szkoleń, kursów i studiów propagujących kulturę języka polskiego i wiedzę o polszczyźnie;

d) konferencji i sympozjów.

3. Prowadzenie kwerend naukowych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych.

4. Sporządzanie ocen poprawności tekstów pisanych i mówionych oraz ekspertyz w tym zakresie.

5. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z celami Fundacji.

6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, sztuki i nauki w zakresie związanym z celami Fundacji.

7. Tworzenie własnej bazy gospodarczej, umożliwiającej realizację celów statutowych Fundacji.

Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.